2.

.

Napakaganda raw ng bansang Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon na nasipi mula sa balita.

Panuto- Suriin ang bawat Pangungusap kung ito ay nagpapahayag ng opinyon o katotohanan.

25.

. Isulat sa sagutang papel ang K kung ang pahayag ay isang katotohanan, H kung ito ay isang Hinuha, o kung ito ay isring, Opinyon at I kung isang Interpretasyong personal. ____1.

.

Isulat sa iyong papel kong ito ay opinyon o katotohanan. Filipino. 2.

Batay sa balita, nagpalabas na ang pamahalaan ng sertipikadong bakuna para sa. ____1.

.

_____2.

Filipino. nabasa ko sa diksyunaryo ang kahulugan ng salitang ito.

Isulat ang letrang K kung ito ay may katotohanan at O kung ito ay opinyon. Isulat sa sagutang papel ang K kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at O naman kung ito ay opinyon.

.
Narito ang ilang impormasyon na nasipi mula sa balita.
_____1.

3.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat sa sagutang papel ang o kung opinyon at K kung katotohanan ang isinasaad ng bawat pangungusap.

3. Halimbawa: K_ 1. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Isulat sa sagutang papel ang o kung opinyon at K kung katotohanan ang isinasaad ng bawat pangungusap.

Isulat ang OPINYON, kung ito ay kuro-kuro, saloobin, palagay o paniniwala ng isang tao at KATOTOHANAN, kung ang pahayag ay nagsasabi o nagsasaad ng mga bagay o pangyayaring naganap at may sapat na batayan o patunay. 1. _____1. Isang sining ng paglalahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap ng nakararami. isulat sa iyong, sagutang papel ang titik O kung opinion at K kung katotohanan ang pahayag. Kopyahin sa iyong sagutang papel at salungguhitan ang mga dahilan o ebidensya.

2.

Panuto: Suriin ang bawat pahayag sa ibaba. _____1.

Mali ang magbago kung ito’y nakakasama sa sarili.

COT 1 - FILIPINO V.

.

Question.

A.